Jeśli śmierć zdarzyła się w domu:

 1. Gdy śmierć zdarzy się w domu, najpierw trzeba wezwać lekarza (z pogotowia lub z przychodni). Lekarz potwierdzi zgon i wystawi tzw. kartę zgonu lub protokół zgonu. Karta zgonu jest dokumentem uprawniającym zakład pogrzebowy do przewiezienia ciała Zmarłego do chłodni.
 2. Po wezwaniu lekarza i stwierdzeniu przez niego zgonu – prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Zakładem Pogrzebowym. Czynny jest całodobowy numer 606 309 367. My przekażemy wszystkie niezbędne informacje, jakich na tym etapie będą Państwo potrzebowali.
 3. Posiadając kartę zgonu, należy z nią – oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej – udać się do Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu. Tam zostanie wystawiony akt zgonu (2 egzemplarze aktów zgonu są bezpłatne).
 4. Akt zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, a także zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja emeryta – rencisty (w przypadku, gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą) to dokumenty, które są wymagane do rozpoczęcia przygotowania do pogrzebu ze strony zakładu pogrzebowego. Zapraszamy do jednego z biur firmy Gloria (w Buku przy ul. Tylnej 1 lub w Granowie przy ul. Poznańskiej 15A). W spokoju dokonamy ustaleń i wyborów, niezbędnych do organizacji uroczystości pogrzebowej.

Jeśli śmierć zdarzyła się w szpitalu lub hospicjum:

Kartę zgonu wystawia lekarz ze szpitala. Przed wizytą w naszym zakładzie pogrzebowym prosimy pamiętać o tym, aby:

 1. Odebrać ze szpitala kartę zgonu (najczęściej wydaje je dział statystyki szpitala)
 2. Uzyskać akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu. USC wystawi akt zgonu (2 egzemplarze aktów zgonu są bezpłatne).
 3. Posiadając akt zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz zaświadczenie z jej zakładu pracy lub legitymację emeryta lub rencisty – mogą Państwo rozpocząć procedurę przygotowania do pogrzebu. W celu omówienia szczegółów zapraszamy do jednego z naszych biur (Buk ul. Tylna 1 lub Granowo ul. Poznańska 15A).

Zasiłek pogrzebowy

Prawo do zasiłku pogrzebowego ma rodzina zmarłego, który podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, pobierał emeryturę lub rentę. Przysługuje on też po śmierci osoby bez ustalonego prawa do pobierania emerytury lub renty, ale spełniającej warunki do jej uzyskania i pobierania. Kwota tego zasiłku jest stała i od 1 marca 2011 roku wynosi 4 000zł.

Zakład pogrzebowy Gloria daje swoim Klientom możliwość skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku wszystkie formalności znajdują się po stronie naszego zakładu. Państwo nie są zmuszeni do osobistego wypełniania dokumentów, niezbędnych do uzyskania zasiłku oraz do składania ich w ZUS lub KRUS. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego nie muszą także Państwo czekać na wypłatę zasiłku (zazwyczaj trwa to do 30 dni) – za wszystko odpowiedzialni jesteśmy my.

Zasiłek pogrzebowy otrzymuje osoba, która pokrywa koszty pogrzebu w sytuacji, gdy zmarły lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu objęta była świadczeniami społecznymi z tytułu pracy, emerytury lub renty. Pełna kwota przysługuje osobom pozostającym w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. W innym przypadku – dalszego pokrewieństwa lub innych powiązań ze Zmarłym – przysługuje zasiłek pogrzebowy do kwoty poniesionych kosztów, ale nie przekraczającej 4000 zł.

Warto pamiętać, jakie kategorie osób obejmuje zasiłek pogrzebowy. Otrzymać go można w przypadku śmierci:

 1. osoby, która miała ustalone prawo do emerytury bądź renty;
 2. osoby, która miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 3. osoby ubezpieczonej, a w tym ubezpieczonej z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
 4. osoby, która miała ustalone prawo do świadczenia kompensacyjnego;
 5. osoby zmarłej w okresie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
 6. członka rodziny osób wymienionych w pkt 1-4;
 7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do pobierania emerytury bądź renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne;
 9. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny albo śmierci członka rodziny osoby pobierającej takie świadczenia;
 10. osoby, która pobierała rentę socjalną;
 11. osoby zmarłej w wyniku wypadku albo choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 12. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, albo śmierci członka rodziny takiej osoby.

Za członków rodziny uprawnionych do otrzymania zasiłku uważa się:

 • małżonka (wdowę i wdowca),
 • rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • inne dzieci – przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy może uzyskać osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat albo osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli wzięły na siebie pokrycie kosztów pogrzebu.

Do uzyskania zasiłku pogrzebowego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty).