W przypadku zgonu w domu

1. W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza (z pogotowia lub z przychodni) – który potwierdzi zgon i wystawi tzw. kartę zgonu lub protokół zgonu.
2. Następnie prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Zakładem Pogrzebowym pod całodobowy numer 606 309 367 – przekażemy wszystkie niezbędne informacje, jakich na tym etapie będą Państwo potrzebowali.
3. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu; urząd wystawi akt zgonu (2 egzemplarze aktów zgonu są bezpłatne).
4. Następnie z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej oraz zaświadczeniem z zakładu pracy lub zieloną legitymacje emeryta -rencisty (w przypadku, gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą) zapraszamy do jednego z naszych biur ( Buk ul. Tylna 1, Granowo ul. Poznańska 15A), gdzie dokonamy ustaleń i wyborów niezbędnych do organizacji uroczystości pogrzebowej.


W przypadku zgonu w szpitalu lub hospicjum

Przed wizytą w naszym zakładzie pogrzebowym prosimy:
1. Odebrać ze szpitala kartę zgonu (najczęściej z działu statystyki szpitala)
2. Wyrobić akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu; urząd wystawi akt zgonu (2 egzemplarze aktów zgonu są bezpłatne).
3. Następnie z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej oraz zaświadczeniem z zakładu pracy lub legitymacją emeryta lub rencisty (w przypadku, gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą) zapraszamy do jednego z naszych biur ( Buk ul. Tylna 1, Granowo ul. Poznańska 15A), gdzie dokonamy ustaleń i wyborów niezbędnych do organizacji uroczystości pogrzebowej.


Zasiłek pogrzebowy

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje rodzinie zmarłego podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, pobierającego emeryturę lub rentę lub bez ustalonego prawa do pobierania emerytury lub renty, ale spełniającego warunki do jej uzyskania i pobierania. Zasiłek ten przyznawany jest od 1 marca 2011 roku w stałej kwocie wynoszącej 4 000zł.
Nasz zakład pogrzebowy oferuje możliwość rozliczenia bezgotówkowego w ramach zasiłku pogrzebowego. Rozwiązanie to ma kilka korzyści. Przede wszystkim klient nie musi wypełniać niezbędnych do uzyskania zasiłku dokumentów i składać ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz tego nie musi on oczekiwać na wypłatę tego świadczenia (czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy wynosić może maksymalnie 30 dni).
Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest osobie pokrywającej koszty pogrzebu w sytuacji, gdy zmarły lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu objęta była świadczeniami emerytalnymi i rentowymi. Pełny zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom będącym w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. Jeśli koszty pogrzebu pokrywają osoby spoza pierwszej linii pokrewieństwa, przysługuje im zasiłek pogrzebowy do kwoty poniesionych kosztów, ale nie przekraczającej 4000zł. Warunkiem uzyskania zasiłku jest w tym przypadku posiadanie przez zmarłego w chwili śmierci ubezpieczenia lub czynna praca zawodowa.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. osoby z ustalonym prawem do emerytury bądź renty;
2. osoby z ustalonym prawem do emerytury pomostowej;
3. osoby ubezpieczonej, a w tym ubezpieczonej z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
4. osoby z ustalonym prawem do świadczenia kompensacyjnego;
5. osoby zmarłej w okresie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
6. członka rodziny osób wymienionych w pkt 1-4;
7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do pobierania emerytury bądź renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne;
9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny albo śmierci członka rodziny osoby pobierającej takie świadczenia;
10. osoby pobierającej rentę socjalną;
11. osoby zmarłej w wyniku wypadku albo choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
12. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, albo śmierci członka rodziny takiej osoby.

Członkami rodziny są:
• małżonek (wdowa i wdowiec),
• rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
• przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci,
• rodzeństwo,
• dziadkowie,
• wnuki,
• osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu lub też pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi albo osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły one koszty pogrzebu.

Do uzyskania zasiłku pogrzebowego wymagane są następujące dokumenty:
• skrócony odpis aktu zgonu ,
• oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty).